Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård, 6 hp

Technology in Surgery, Anestesia, and Intensive Care
HL2016 (KTH)


   

Nästa kurs: VT2012. Kontakta kursansvariga för mer information

Kursmål
Kursens mål är att ge studenten allmänna kunskaper om viktiga medicintekniska produkter och system som används inom kirurgi, anestesi och intensivvård. Sådana system inkluderar narkosutrustning, kirurgiska instrument, ljus- och ventilationssystem i operationsalar, sterila engångsprodukter, utrustning för andningshjälp och cirkulationsstöd, system för patientövervakning mm. I en projektuppgift fördjupas sedan studierna i ett kliniskt relevant medicinsktekniskt problem.

Efter fullgjord kurs är målsättningen att studenten skall kunna:

• Redogöra för den principiella konstruktionen, funktionen och användningen av viktiga medicintekniska produkter inom kirurgi, anestesi och intensivvård.
• Genomföra en fördjupad analys av en relevant medicinteknisk problemställning samt föreslå tekniska lösningar eller förbättringar.
• Söka fördjupad kunskap i medicinska och andra lämpliga databaser.
• Sammanställa resultatet i form av en vetenskapligt strukturerad skriftlig rapport med enhetligt språk och av god kvalitet.

Kursinnehåll
Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, skriftliga förhör samt en skriftlig individuell fördjupningsuppgift.

Föreläsningarna ges av personer från sjukvården och den medicintekniska forskningen och industrin. Exempel på föreläsningsämnen som kan ingå är:

• Verksamhetsöverblick inom kirurgi, anestesi och intensivvård
• Narkosutrustning
• Konventionell kirurgisk utrustning
• Minimalinvasiv kirurgi
• Aseptiska och antiseptiska åtgärder
• Operationssalsteknik
• Utrustning för andningshjälp och cirkulationsstöd
• System för patientövervakning

Utöver den allmänna undervisningen från föreläsningarna och studiebesöken skall studenten fördjupa sig i en enskilt vald problemställning inom ämnesområdet. Den valda uppgiften bör vara något som studenten fattat särskilt intresse för under kursens gång.

Behörighet
Kunskaper motsvarande grundkurs i Medicinsk teknik, HL2006

Litteratur
Tillhandahållet material från föreläsningar och annan relevant information för kursens genomförande.

Examination
Skriftliga förhör om föreläsningsämnen samt skriftlig rapport av fördjupningsuppgift, 6hp.

Ges av
STH/Medicinsk teknik

Kursansvariga
Mikael Broomé, broom@kth.se och Mattias Mårtensson, mattias.martensson@sth.kth.se