Medicinsk mätteknik och signalbehandling, 6 hp
HL2002
Red Bar.gif (2774 bytes)

Nästa Kurs är VT-12, kursansvarig Mannan Mridha

Mål
Kursen syftar till att ge kunskaper i principer, applikationer och konstruktion av medicin-tekniska givarsystem och de utsignaler som dessa system ger. Detta kommer att ske på en generell nivå tillsammans med kliniska exempel på apparatur.

Innehåll
Områden som tas upp i kursen är fysiologiska givare, biosignalernas uppkomst och betydelse, elektroder för mätning av biosignaler och instrumentering i fysiologisk mätteknik. Metoder för att mäta tryck, flöde och volym gås igenom för blod och andningsgaser. Signalbehandling applicerad på biosignaler. Möjligheter, begränsningar och felkällor i olika metoder.

Genomförande
Kursens stoff kommer att presenteras under ett antal föreläsningstimmar. Deltagarna får sedan tillämpa detta stoff i några hemuppgifter (av typen räkneproblem), 2 st laborationer och en större arbetsuppgift som kan bestå i att t ex utifrån en artikel i en vetenskaplig tidskrift implementera en algoritm för extraktion av en specifik händelse ur ett dataflöde.

Föreläsare
Se schema

Litteratur
Medical Physics and Biomedical Engineering (Brown BH et al., Inst of Physics Publishing, 1999) och kompletterande artiklar som utdelas i samband med föreläsningarna.
Kurslitteraturen finns till försäljning vid kursstart.
Läsanvisningar

Examination
Deltagarna examineras på inlämningsuppgifter, laborationer, arbetsuppgift och tentamen.

Kursansvarig
Stig Ollmar, docent