Tips på examensarbeten för medicintekniska ekonomer

Patientövervakning - marknad
Ortivus, som är en ledande aktör på patientövervakningsmarknaden, erbjuder två stycken examensarbeten med frågeställningar kring marknadens utveckling, drivkrafter och trender. Detta är ett arbeten som berör affärsplansutveckling, det ena mot akutmottagning, det andra mot sjukvården som helhet (följ länkar). (2010-12-15).

Privatmarknaden för hjälpmedel
Från att ha varit en relativt liten, och med huvudsaklig inriktning på försäljning av enkla hjälpmedel som underlättar den dagliga livsföringen, har privatmarknaden för hjälpmedel vuxit och expanderat under senare år. Bif finns ett förslag på innehåll och en beskrivning av privatmarknadens utveckling. Uuppslaget kommer från Göran Bergquist på Hjälpmedelsinstitutet, 08-620 23 53. (2010.03.08)

Marknadsundersökning: Diagnostiskt ultraljud för öppenvård och privata kliniker.
Användningen av diagnostiskt ultraljud blir allt vanligare tack vare teknikens mognad. Priset på utrustningar har också gått ner så att de även är tillgängliga för mindre vårdenheter. Examensarbetet handlar om marknadsundersökning och behovsanalys inom öppenvården och privata kliniker, en produktanalys och slutligen att göra en marknadsplan för marknadsinträde för de utvalda modellerna. Arbetet kan delas upp på flera.
Intressent: Chison Medical Imaging Co. LTD. För mer information: Xinyu Wang, tel: 073-6454037. email: xinyu.wang@ki.se.

Marknad för Diponyl hjärtkateter
 Examensarbetet går ut på att undersöka marknaden för en ny kateter som ska användas för att övervaka hjärtat.  Följande frågor är intressanta: Hur ser marknaden ut för olika typer av hjärtkatetrar, vilka är användarna, vilka är inkörsportarna på sjukhusen, hur säljer de stora drakarna/mindre drakarna, vad är det för volymer? Om det finns någon som är intresserad får de gärna höra av sig till mig för att få mer information. 
Intressant: Johanna Malm, CMA Microdialysis AB, Tel: +46 8 470 10 26, johanna.malm@microdialysis.se, www.microdialysis.com

Analys av kostnadseffektivitet med mobil gammakamera för hjärtdiagnostik
Ett examensarbete på KTH 2006 antydde att man kan göra stora ekonomiska besparingar om man inför bättre hjärtdiagnostik med hjälp av en mobil gammakamera (Cardiotom) som utvecklats på avd för medicinsk teknik på KI. Arbetet går ut på att med relevanta hälsoekonomiska metoder undersöka detta närmare.
Intressent: HIVA, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och medicinsk teknik, KI

Använda standarder vid offentlig upphandling
Hur används standarder i samband med upphandling? Det finns skäl att tro att det inte används på ett kreativt sätt. Vilka vinster kan uppnås på att detta förbättras?
Intressent: Standardiseringen i Sverige?

Hur stöder MTA vårdprocessen?
Genom en enkätundersökningar bland vårdgivarna kan MTA bli mer medveten om hur bra de egna processerna fungerar och vad som behöver förbättras. Vårdgivaren kan få en bättre bild av vilken support som kan erhållas. Hur ska en sådan enkätundersökning utformas för att bli ett användbart verktyg?
Intressent: Södersjukhuset/MTA

Opererar dem som kan betala
Föräldrar som har råd att betala får köpa cochleaimplantat till sina barn på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. De föräldrar som har råd betalar själva för det andra implantatet, som kostar 100 000 kronor (det gäller dubbla implantat, ett i varje öra). Upplägget för betalning är detsamma som i många andra länder. Möjligheten att betala för operation finns sedan länge i den privata sjukvården. Privat eller offentlig sjukvård, offentlig eller privat finansiering, central och lokal verksamhetsstyrning, lagens mål om lika sjukvård för alla - det finns många infallsvinklar för en ekonom på den utveckling som pågår i sjukvården.

Användarvänliga medicintekniska produkter
I en avhandling från Chalmers har man undersökt olika metoder för att jämföra användarvänligheten hos medicinsk teknik. Metoderna visade sig användbara och har lett till förslag till framtida riktlinjer för upphandling. Det här är inte bara ergonomi, utan kan också ses med företagsekonomiska ögon och metoder. Lönar det sig med användarvänlighet?
Intressent: ?


Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsmarknaden är en komplex varelse och skiljer sig på många sätt från traditionella marknader. 
- Kartläggning av hjälpmedelsmarknaden idag (jämfört med Johan Arnells arbete 1999) och en prognos om dess framtid.
- Utvecklingsarbete inom hjälpmedelsmarknaden; stegen från idé till färdig produkt, gärna från företagets perspektiv.
- Hinder och nationella särkrav för inträde på den svenska hjälpmedelsmarknaden (möjligen integrerat i punkt två).
Det finns inte någon färdig plan och handledning för dessa projekt. 
Intressent: Hjälpmedelsinstitutet.
- Lönar det sig med användarmedverkan? Ett (dec 2004) projekt berör hur användarna kan medverka i utvecklingen av IT-hjälpmedel. Se mera i bifogat dokument.
Intressent: Hjälpmedelsinstitutet.

Cost/Benefit för syrgasbehandling i hemmet
Vissa patienterna får en koncentrator och syrgasflaskor få att gå utanför hemmet. Andra får flytande oxygen istället för koncentrator och flaskor. Vad ger mest livskvalitet och vad som är mest samhällsekonomiskt mellan dessa två alternativ? AGA Linde Healthcare är intresserade av studier som handlar om costbenefit för syrgasbehandlig i hemmet.
Intressent: Lilian Rivera, AGA

Kartläggning av faktorer bakom inköp av medicinsk teknik 
I en forskarrapport från Linköping har man studerat vilka faktorer som styr inköp av medicinteknisk utrustning i sjukvården. En av slutsatserna är att medicinsk teknik är betydligt mer komplex att utvärdera jämfört med exempelvis nya läkemedel. Detta är intressant att undersöka, kanske i samarbete med Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i Linköping.

Värdera användarmedverkan i IT-projekt på Hjälpmedelsinstitutet
 Hjälpmedelsinstitutet vill utveckla förbättrade metoder/modeller för användarnas medverkan i forskning, utveckling och utvärdering av IT. Är det möjligt att beräkna vad olika metoder/modeller kostar respektive vad olika metoder för användarmedverkan ger? 
Intressent: Hjälpmedelsinstitutet

Den svenska medicintekniska marknaden storlek
Hur stor är marknaden? Hur många MT-företag finns det? Hur stor del av sjukvården är medicinsk teknik? Hur mycket pengar omsätts? Det är enkla frågor som lätt leder till komplicerade svar. Här finns ett varaktigt behov av utredning. Kan man utforma en enkel metod eller modell för att uppskatta den medicintekniska branschen? Eller vilka traditionella företagsekonomiska verktyg med olika nyckeltal finns för att göra dessa uppskattningar?
Intressent: Medicinsk teknik, KI (Lena-Kajsa Sidén) samt Sjukvårsleverantörernas förening (SLF)
 

"Påsdialys borde användas oftare"
Rubrik från artikel i Dagens Medicin 26 maj 1999. Artikeln (finns i uppslagspärmen) berör hälsoekonomi. Vilken teknik är bäst ur (samhälls- eller företags-)ekonomisk synpunkt?
 

Hur påverkar det nya regelverket för medicinsk teknik marknadssituationen och förhållandet leverantör-användare?
Tillverkarna har inte bara anpassat sin egen kompetens till det nya regelverket. Mer möda har ägnats åt att få kompetensen genom att köpa andra tillverkare. Genom detta har man fått en organisation med plats för RA (Regulatory affairs) och även ett bredare produktutbud. Detta har fört med sig att företag kan erbjuda "helkontrakt" till enskilda sjukhus, d v s leverera och supporta nästan all utrustning på ett sjukhus. Detta kan påverka konkurrenssituationen, med färre aktörer på marknaden och snabbare utslagning när kontrakt på lång tid och bred omfattning krävs. Hur påverkas en relativt liten marknad som Sverige? Hur ser det ut på europamarknaden? Försvinner de svenska leverantörerna?
Intressent: Olika företag, Sjukvården 

Inköpsrutiner på sjukhusen
Olika organisation förekommer på olika sjukhus. Nya regelverket inverkar. Identifiera modeller och instrument för att mäta effekt.
Intressent: SKL?

LCC- och LCP-användning i vården
Var förekommer det, hur fungerar det? Vilka effekter finns?
Intressent: Landstingen?
 

Digitala röntgenavdelningar, PACS mm
Effekter på organisationer, ekonomi, vård. Hur värdera?
Intressent: Sjukvården?

IT i vården
Identifiera problemen att införa. Värdera olika projekt, organisation, styrning, strategier.
Intressent: Dataföretagen? Landstingen?
 

Hygien/sterilsystem för medicinsk utrustning
Engångs- eller återanvändning berör inte bara hygien utan ekonomi, miljö (både arbets- och omgivningens), organisation och etik.
Intressent: Landstingen?, Getinge?
m fl 

Tillämpning av företagsekonomiska verktyg i sjukvården
Detta är en utmaning som kan angripas på många olika sätt. Hur har olika "modeller" (Dala- Stockholms- etc) utfallit? Hur mycket av målen har uppnåtts? Vilka är bristerna, förtjänsterna i dagens företagsekonomiska modeller tillämpade på offentlig verksamhet. Identifiera svagheter i befintliga modeller. Systemfel? Jämförelser mellan olika försök, mellan privat och offentligt, mellan stora och små
Intressent: Landstingen?
 

Är MTA lönsamt?
MTA-organisationen kan se ganska olika ut på olika sjukhus och vara olika dimensionerad. Varför? Identifiera modeller. Vilka instrument kan man använda för att jämföra och uppskatta produktivitet, effektivitet och lönsamhet? Ämnet kan utvidgas till hur relationen leverantör-användare organiseras.
Intressent: Landstingen?
 

Kvalitetsaspekter på teknik i sjukvård
Hur säkras kvaliteten, vilka regler finns, vem styr? Instrument för att mäta effekt?
Intressent: Socialstyrelsen?, Landstingen?

Från "linjeorganisation till matrisorganisation"
Vad innebär den typen av strukturförändring för vårdorganisationen? Ex v m a p fördelning av ansvar, verksamhetschefens roll, kvalitetssäkring, informationsspridning, men även effektivitet, lönsamhet, säkerhet.
Intressent: SKL? (tips från Mats Wallin)
 

Gå till de medicintekniska företagen. Probleminventera!
Uppsatsmodell: Analys av tekniken/metoden X utbredning och effekter på vård, ekonomi etc.
Intressent: bl a företaget ifråga
Ta kontakt med Swediah MedTech, som har mer än hundra medlemsföretag.
Ta kontakt med stiftelsen Kompetensbron, som förmedlar kontakter mellan högskolan och företagen i regionen
.

Hur konstruera en "rättvis" ordinations/patientavgift?

Cost-benefit-analys avseende anpassning av digitala hörapparater
Intressent: Erik Berninger, Audiologen, HS
Intressent: Erik Berninger, Audiologen, HS.